Laz Kültür Derneği

Laz Kültür Derneği Tüzüğü

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1
Derneğin Adı: “Laz Kültür Derneği” dir.
Derneğin merkezi İstanbul’dur.
Dernek, yurt içinde şube ve temsilcilik açabilir. Yurt dışında şube açabilir.
Kuruluşun şubeleri ayrıca “Laz Kültür Derneği (bulundukları yerin adı) Şubesi” olarak; temsilcilikleri ise “Laz Kültür Derneği (bulundukları yerin adı) Temsilciliği” olarak adlandırılır.

Laz Kültür Derneğinin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı


Laz Kültür Derneğinin Amacı

Madde 2
Laz dili ve kültürüne ait değerleri incelemek, korumak, bu dile ve kültüre ait her türlü zenginliği insanlara tanıtmak, toplumdaki dostluğu ve işbirliğini yaygınlaştırmak, toplumun kültürel ve sosyal sorunlarına karşı çözüm önerileri üretmek, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine katkıda bulunmak, üyelerinin bir araya gelmelerini sağlamak, üyelerinin eğitim, kültür, sanat, turizm, sağlık, spor, ekonomi, çevre ve diğer alanlardaki ihtiyaçlarını sağlayarak sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmak, bunlar için çözümler aramak, toplantılar yolu ile projeler üretmek, bu projeleri yaşama geçirmek ve üyelerinin yardımlaşma ve dayanışmasını güçlendirmektir.
Laz dili ve kültürünün Kafkasya ve Karadeniz kültürel coğrafyasının bir parçası olduğu göz önüne alınarak Kafkasya ve Karadeniz kültürel alanlarının tanınması ve tanıtılması ve Kafkasya ve Karadeniz değerlerinin insanlığın ortak değerleri olarak paylaşımının sağlanmasında çalışmalar yapar ve topluma sunar. Dernek Kafkasya ve Karadeniz’de kültürlerarası diyalogun kurulması, karşılıklı saygı ve kültürel hoşgörü temelinde ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı tanıtılması için çalışmalar yapar.
Dernek Türkçe ve Lazca olarak müzik, tiyatro, sinema, edebiyat gibi sanatsal ve kültürel alanlarda çalışmalar yapar. Dernek Laz kültürüne mal olmuş kişilerin ve eserlerinin, halk şarkılarının, halk oyunlarının, halk edebiyatının, geleneksel enstrümanların kötü niyetli, haksız, gerçeğe aykırı kullanımlarına karşı her türlü şikayet, yasal koruma talebi gibi hukuki yollara müracaat eder. Ayrıca sanatçıların, sanatsal ve kültürel üretimde bulunanların, özgün eserler ortaya koyanların sosyal ekonomik ve fikri haklarının savunusu konusunda çalışmalar yapar.

a) Dil, kültür, mimari, el sanatları, toponomi, müzik, halk dansları ve horonlar gibi sanatsal ve kültürel alanların farklı disiplinlerinde atölye çalışmaları yapar, eğitici çalışmalar, toplantılar düzenler, etkinlikler yapar, topluluklar kurar, sergiler yapar, yayınlar hazırlar.

b) Bu alandaki yetenekli kişileri teşvik eder; yeteneklerini geliştirmeleri için olanaklar yaratır. Maddi olanakları yeterli olmayan yetenekli kişilere çalışmalarında öncelik verir.

c) Kültürel faaliyetlere olanaklar hazırlar, konserler, festivaller, müzik yarışmaları, tiyatro, dans ve sinema gösterimleri, söyleşiler, seminerler kişisel ve grup eğitimleri vb. düzenler ve destekler.

d) Bu alanda bilimsel çalışmalar yapar veya yaptırır, bunların yaygınlaşmasına çalışır.

e) Halk ezgileri, şarkıları, destan, karşılama ve ağıtları, horonları hülasa folkloru üzerinde araştırmalar, derlemeler yapar. Bunları yazılı, işitsel, görsel teknik kayıtlar yaparak koruma altına alır. Korolar, farklı müzik enstrümanlarından oluşan ve farklı müzik türleri üzerine çalışmalar yürüten gruplar, bandolar kurar.

f) Edebiyatın farklı türleri üzerine çalışmalar yapar, yapılan çalışmaları destekler, yayınlar.

g) Kafkasya ve Karadeniz kültürlerinin tanıtılması için çaba harcar; bu konuda çeviri yayınlarının yapılmasını, etkinlikler düzenlenmesini destekler. Kafkasya ve Karadeniz kültürlerinin parçası olarak farklı dillerin tanıtılmasına çalışır.

h) Güzel Sanatların farklı dallarında eğitici faaliyetler ve sergiler düzenler.

i) Gerek faaliyetlerinin gerek ortaya konulan ürünlerin kamuoyuyla paylaşılması ve bilimsel, kültürel, dilsel gelişimin sağlanması ve desteklenmesi için Türkçe ve Lazca süreli ve süresiz yayınlar, bültenler, kitaplar, dergiler yayınlar veya yayınlatır.

j) Laz kültürünün ve Karadeniz ve Kafkasya coğrafi zenginliklerinin korunması için her türlü çalışmayı yapar, çevresel, ekolojik problemlerin çözümü için müdahil olur. Bu çalışmaları yaparken dernek üyelerinin düşünce yapılarına, inançlarına, siyasi duruşlarına saygı gösterir. İnsan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine katkıda bulunur; bu amaçla sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapar. Dernek farklı kültürel kimlikleri eleştirmez ve kültürel çeşitliliğin toplumdaki birlik ve beraberliği arttırdığını kabul eden bir anlayış sergiler.

k) Geleneksel, alternatif, ekolojik tarım yöntemlerini korur ve geliştirir.

Madde 3: Laz Kültür Derneğinin Çalışma Konuları ve Biçimleri

1. Amacı doğrultusunda faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2. Kurs, seminer, okuma günü, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

16. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

17. Kültürel alanda yaptıkları çalışmalarla halk kültürünün gelişimine katkıda bulunan kişi ve kuruluşları teşvik etmek amacıyla belirli dönemlerde ödüller dağıtmak,

18. Derneğin faaliyet gösterdiği alanlarda halkın ilgisini arttırmak, amatör kişi ve grupların gelişimini sağlamak için yarışmalar, festivaller, etkinlikler, film gösterimleri düzenlemek ve düzenlenenlere katılmak,

19. Genel hükümler çerçevesinde kendine düşen diğer görevleri yapmak,

20. Laz kültürü ile ilgili yayınlar derleyerek arşiv, kitaplık oluşturmak, ilgili yayınların çevrilmesine yardımcı olmak, kamuoyunu Laz kültürü ile ilgili bilgilendirmek, bu konuda belgesel ve tanıtım filmleri dahil olmak üzere kitap, dergi, bülten, kaset, CD gibi yayınları yapmak, web sitesi oluşturarak internetin sağladığı tüm imkanlardan yararlanmak,

21. Yurt içi ve yurtdışında inceleme gezileri, ortak kültürel etkinlikler tertiplemek,

22. Teorik ve pratik olarak halk oyunları çalışmaları yapmak, halk oyunları gösterileri, gece, piknik, gezi ve eğlenceler ile tiyatro, müzik, resim gibi alanlarda gösteriler ve sergiler düzenlemek, sosyal bir dayanışmanın gerçekleştirilmesi için çalışmak, gerektiğinde amacına uygun ve amacını gerçekleştirmeye yardımcı nitelikte vakıflar ve yardım sandıkları kurmak veya kurulmuş olanlara katılmak,

23. Kuruluş amaçları benzer olan diğer derneklerle kültürel bir dayanışmaya yönelik tüm faaliyetlerde işbirliği yapmak ve derneğin amaç ve ilkelerine uygun olarak sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan kurul, komisyon ve çalışma gruplarına katkıda bulunmak,

24. Eğitim gören araştırmacı öğrencilere burs vermek,

25. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için şubeler açmak, çalışma kolları ve komisyonlar kurmak,

26. Geleneksel, alternatif, ekolojik tarım yöntemleri üzerine çalışmalar yapar.


Laz Kültür Derneğinin Faaliyet Alanı

Madde 4
Laz Kültür Derneği, sosyal, kültürel, sanatsal ve ekonomik alanlarda faaliyet gösterir.


Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Üye Olma

Madde 5
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Dernek faaliyetlerine kısmen katılacak olan kişiler yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilirler.
Asıl üyeler; aidat öderler, dernek çalışmalarında görev alabilirler. Seçme ve seçilme hakkına sahiptirler. Üyelikle ilgili her türlü ekonomik, sosyal, kültürel olanaklardan yararlanabilirler.
Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Aidat verebilirler ve dernek çalışmalarında görev alabilirler. Onursal üyeler de asıl üyeler gibi derneğin sosyal, kültürel ve ekonomik olanaklarından yararlanabilirler.
Tüm üyeler, dernek tüzüğüne ve yetkili kurullarca alınan kararlara uymak zorundadırlar.
Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.


Üyelikten Çıkma

Madde 6
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.


Üyelikten Çıkarılma

Madde 7
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2. Yazılı ikaza rağmen üyelik aidatını ikazdan itibaren 30 gün içinde ödememek,

3. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

4. Tabi olduğu ilgili mevzuatı gereği bir derneğe üye olmasına engel hali doğmak,

5. Fiil ehliyetini yitirmek,

6. Uzun süredir dernekle ilişkisi kesilmiş olup da kendisine ulaşılamamak ve adresi, akibeti öğrenilememek

7. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Yönetim kurulu üyeden yazılı olarak savunmasını ister. Bunun için üye ikazdan itibaren 30 gün içinde yazılı savunmasını vermek zorundadır. Yönetim kurulunun kararı üyeye bildirilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.


Laz Kültür Derneğinin Genel Yapısı ve Organları

Madde 8
Laz Kültür Derneği, Laz Kültür Derneği Genel Merkezi ve ona bağlı şube ve temsilcilikler ile Laz Kültür Derneğine bağlı olarak açılan kuruluş ve tesislerden oluşur.


Laz Kültür Derneğinin Organları

Madde 9
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1. Genel kurul,

2. Yönetim kurulu,

3. Denetim kurulu.


Laz Kültür Derneği Genel Kurulu, Oluşumu, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 10
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir mayıs ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Yazılı çağrı metni Türkçeye ek olarak Laz dilinde de olabilir.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Toplantıda Türkçeye çevrilmek kaydıyla Laz dili ve diğer dillerde de konuşma yapılabilir, yazılı tebliğ sunulabilir.


Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 11
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.


Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 12
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1. Dernek organlarının seçilmesi,

2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi ve gerekli görülürse genel merkez Yönetim Kuruluna ek bütçe yapma yetkisinin verilmesi,

5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13. Derneğin vakıf kurması,

14. Derneğin fesih edilmesi,

15. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,


Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 13
Yönetim kurulu 7 asıl ve 7 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.


Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

10. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,


Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 14
Denetim kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.


Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 15
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1. Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10,00 YTL, aylık olarak da 5,00 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

2. Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %25’i altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, piknik, gezi ve eğlence, gösteri, sergi, şenlik, temsil, konser, kermes, festival, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5. Yayın faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

6. Kalem, çakmak, anahtarlık, resim, rozet, takvim, anı kartı, poster vb. hediyelik eşya satışlarından elde edilen gelirler

7. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

8. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

9. Derneğe bağlı her türlü tesis, kuruluş, lokal, iktisadi işletme faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

10. Mevzuata, tüzüğe ve derneğin amaç, ilke ve saygınlığına uygun diğer gelirler.


Tutulacak Defterler

Madde 16
Laz Kültür Derneği Genel Merkez ve Şubeleri, mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile aşağıdaki defterleri bulundurmak ve usulüne uygun biçimde tutmakla yükümlüdür;

1. Karar defteri

2. İşletme hesabı defteri (koşulları oluştuğunda bilanço usulü geçerlidir)

3. Demirbaş defteri

4. Alındı belgesi kayıt defteri

5. Giden-gelen evrak kayıt defteri

6. Şubelerde ayrıca üye kayıt defteri


Laz Kültür Derneği Genel Merkez ve Şubeleri, ayrıca mevzuatın öngördüğü alındı belgesi, gider makbuzu, yetki belgesi, harcama belgeleri vb.ni bulundurmak ve usule uygun biçimde kullanmakla yükümlüdür. Bu kapsamdaki evrak kullanımı sona erdikten sonra 5 yıl süreyle saklanmak zorundadır.


Derneğin İç Denetimi

Madde 17
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.


Mali Esaslar ve Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 18
İster genel merkez, şubeler veya temsilcilikler, ister derneğe bağlı her türlü tesis, kuruluş, lokal, iktisadi işletme adına kayıtlı veya onun kullanımında olsun, her türlü taşınır ve taşınmaz mal, araç, para ve sair menkul değer Laz Kültür Derneği tüzel kişiliğine aittir ve mevzuata, tüzüğe, Laz Kültür Derneği genel kurul kararlarına uygun olmak kaydıyla Laz Kültür Derneği genel merkez yönetim kurulunun yönetim, tasarruf ve idaresinde bulunur. Ancak genel merkez yönetim kurulu, derneğe ait olan taşınır ve taşınmaz mal, araç, para ve sair menkul değerin bir kısmını, belirli Şubelerin veya temsilciliklerin veya derneğe bağlı tesis, kuruluş, lokal ve iktisadi işletmenin kullanımına ve faydalanmasına tahsis edebilir.
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel merkez yönetim kurulu ve şubelerde şube yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Şubeler, kendi ödeme olanaklarını aşan borçlanmalara giremez; miktarı 1.000,00 YTL’yi aşan borçlanmalara girmeden önce Laz Kültür Derneği Genel Merkez Yönetim Kuruluna bilgi vermek ve onay almak zorundadırlar. Şubeler tarafından açılacak tesis, lokal veya iktisadi işletme konusunda da aynı usul geçerlidir. Aksi durumlarda doğacak zarar ve kayıplardan Şube Yönetim Kurulu şahsen sorumlu tutulur. Temsilcilikler, gündelik basit harcamalar dışında Laz Kültür Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayını almadan derneği borç altına sokacak her hangi bir faaliyette, iş ve işlemde bulunamaz.
Miktarı 1.000,00 YTL’yi aşan dernek harcamaları ve derneği borç altına sokan her türlü iktisadi faaliyet; Genel Merkez Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu içinden seçilmiş en az iki Yönetim Kurulu üyesi, Şubelerde ise yine en az iki Şube Yönetim Kurulu üyesinin imzası ile yapılır. Her türlü banka ve taşınmaz alım-satım işlemlerinde de aynı usul geçerlidir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle Genel Merkezde Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şubelerde ise Şube Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir ve adlarına yetki belgesi düzenlenir.
Genel Merkez veya Şubeler, miktarı 1000,00 YTL’yi aşan parayı, Genel Merkeze veya Şubeye ait banka hesabına yatırmaya mecburdur. Bu miktarın altında kalan para, gerek duyulduğunda Genel Merkez veya Şube kasasında, sayman üyenin sorumluluğunda, hazır bulundurulabilir.
Şube Yönetim Kurulları, ekonomik sıkıntı içinde olan üyelerinden yıllık ödenti tahsilini erteleyebileceği gibi, bu üyelerden bir yıl için ödenti almamaya da karar verebilir.
Laz Kültür Derneğinin başkaca kişi ve kurumlardan alacağı yardım ve bağışlar, derneğin bağımsızlığına, amaç, ilke ve saygınlığına zarar vermemelidir.


Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 19
Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.


Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 20
Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü şube yönetim kurulu üyelerinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Madde 21
Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, 7 asıl ve 7 yedek, denetim kurulu ise 3 asıl ve 3 yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.


Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 22
Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Şubat ayı içinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.


Temsilcilik Açma

Madde 23
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.


Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 24
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.


Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 25
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Laz Kültür Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.


Hüküm Eksikliği

Madde 26
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Adı ve Soyadı : Görev Unvanı :
1-Mehmedali Barış Beşli Başkan
2-Bülent Mustafa Sonbay Genel Sekreter
3-İsmail Avcı Üye
4-Ahmet Hulusi Kırım Üye
5-Özcan Sapan Üye
6-Esat Sarı Üye
7-Tahsin Ocaklı Üye

Bu tüzük 26 (Yirmialtı) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

Üye Girişi